Το προσωπικό

Ο σύλλογος των καθηγητών απαρτίζεται από 30 περίπου καθηγητές. Από αυτούς οι περισσότεροι έχουν εδώ και χρόνια οργανική θέση στο σχολείο μας. Κάθε χρόνο, για την κάλυψη των κενών (αποσπάσεις, συμπλήρωση ωραρίου, άδειες κλπ) υπηρετούν στο σχολείο μας αποσπασμένοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθηγητές.

Οι καθηγητές του σχολείου μας κάθε χρόνο συμμετέχουν και υλοποιούν είτε μαζί με τους μαθητές είτε ατομικά διάφορα προγράμματα ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Αρκετοί έχουν παρακολουθήσει, στα πλαίσια του Προγράμματος Οδύσσεια του ΥΠΕΠΘ, ενδοσχολική επιμόρφωση στον κλάδο τους. Κάποιοι άλλοι έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση στα ΚΣΕ. Η επιμόρφωσή πολλών από αυτούς τους πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο των Μνηστήρων του σχολείου μας.