Πληροφορίες

Παρακολούθηση φοίτησης και επίδοσης

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας  που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση εδώ και για την επίδοση εδώ

Απουσίες

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χα- ρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις απουσίες εδώ

Δύναμη

Σχ. Έτος / Τάξη Α Β Γ ΣΥΝΟΛΟ
1999 – 2000 145 158 143 446
2000 – 2001 143 139 155 437
2001 – 2002 123 136 126 385
2002 – 2003 132 116 135 383
2003 – 2004 89 128 113 330
2004 – 2005 106 89 122 317
2005 – 2006 136 101 99 336
2006 – 2007 136 102 99 338
2007 – 2008 94 125 106 325
2008 – 2009 79 96 113 288
2009 – 2010 56 69 87 212
2010 – 2011 61 52 66 179
2011 – 2012 55 60 53 168
2012 – 2013 110 53 65 228
2013 – 2014 105 106 54 266
2014 – 2015 77 100 101 278
2015 – 2016 77 78 99 254
2016 – 2017 107 84 78 269
2017 – 2018 80 105 88 273

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι και τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 το σχολείο λειτουργούσε πρωί – απόγευμα.

 

Ωράριο

Το σχολείο λειτουργεί σε πρωινό κύκλο μαζί με το 1ο Γ.Ε.Λ. Καλαμαριάς. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών είναι συγκεκριμένη και ελεγχόμενη από τη διεύθυνση. Για να εισέλθει μαθητής στο μάθημα αργοπορημένος ή για να αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων από το σχολείο πρέπει να πάρει ειδικό σημείωμα από τη διεύθυνση και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.

Ωράριο Λειτουργίας
Διάλειμμα
08:10 08:55 10′
09:05 09:50 10′
10:00 10:45 10′
10:55 11:40 10′
11:50 12:35 5′
12:40 13:25 5′
13:30 14:10